Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Bu yazımızda Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatını paylaşacağız.

Thomas Edison İngilizce Ve Türkçe Hayatı

Edison was born on 11 February 1847 in Milan, Ohio, the last of seven children. Like many children during that era, Edison had little formal education. During his early youth his mother taught him at home. As he grew older he became more self-directed in his reading and sought out scientific books and technical journals.At the age of sixteen, acting on his interest in telegraphy, he found full-time work as a telegraph operator.

Edison, 11 Şubat 1847’de Milan, Ohio’da yedi çocuğun sonuncusu olarak doğdu. O dönemdeki birçok çocuk gibi Edison’un da çok az resmi eğitimi vardı. Gençliğinin ilk yıllarında annesi ona evde ders verdi. Yaşı ilerledikçe okuma konusunda daha özgür olmaya başladı ve bilimsel kitaplar ile teknik dergileri araştırdı. On altı yaşındayken telgrafa olan ilgisinin etkisiyle telgraf operatörü olarak tam zamanlı iş buldu.

In 1869, Edison moved to New York City, and it was there that he made an improved stock ticker. With the money generated by the stock ticker’s success, Edison set up his first laboratory and manufacturing facility at Ward Street, Newark, New Jersey.

1869’da Edison New York’a taşındı ve orada gelişmiş bir hisse senedi takibi yaptı. Hisse senedi takibinin başarısından elde edilen parayla Edison, ilk laboratuvarını ve üretim tesisini Ward Street, Newark, New Jersey’de kurdu.

His inventions, coupled with a business vision focused on commercial development, gave rise to three major industries: recording, motion pictures, and electric utilities.

Buluşları, ticari gelişime odaklanan iş vizyonuyla birleşerek üç büyük endüstrinin doğmasına yol açtı: kayıt, sinema ve elektrik hizmetleri.

From 1870 to 1875 Edison devised many telegraphic advances including receivers, transmitters, the duplex, tape and automatic printers. He also collaborated in 1871 with Christopher Sholes, also known as “father of the typewriter,” to ameliorate the typing machine. Edison claimed to have made twelve typewriters at Newark in 1870. As a result, the Remington Company purchased his interests.

1870’den 1875’e kadar Edison, alıcılar, vericiler, dubleks, bant ve otomatik yazıcılar dahil olmak üzere birçok telgraf ilerlemesi tasarladı. Ayrıca 1871’de daktilo makinesini iyileştirmek için “daktilonun babası” olarak da bilinen Christopher Sholes ile işbirliği yaptı. Edison, 1870 yılında Newark’ta on iki daktilo ürettiğini iddia etti. Sonuç olarak, Remington Şirketi onun hisselerini satın aldı.

Edison’s carbon telegraph transmitter for Western Union brought a breakthrough for the creation of the Bell telephone. The money he got from Western Union for the transmitter was spent to establish a factory in Menlo Park, N.J. One more time, he used scientific talent to register over 300 patents in only 6 years. His electric pen (1877) developed stencils to produce copies.

Edison’un Western Union için karbon telgraf vericisi, Bell telefonun yaratılmasına bir atılım getirdi. Verici için Western Union’dan aldığı parayı Menlo Park, N.J.’de bir fabrika kurmak için harcadı. Bir kez daha bilimsel yeteneğini kullanarak yalnızca 6 yılda 300’ün üzerinde patenti tescil ettirdi. Elektrikli kalemi (1877) kopya üretmek için şablonlar geliştirdi.

Probably his most impressive invention, the phonograph, was patented in 1877. By 1890 Edison had about 80 patents under his name, and that was pretty much the reason The Victor Company came into being.

Muhtemelen en etkileyici icadı olan fonografın patenti 1877’de alındı. 1890’a gelindiğinde Edison’un kendi adına yaklaşık 80 patenti vardı ve Victor Şirketi’nin ortaya çıkmasının nedeni de buydu.

Edison presided the U.S. Navy Consulting Board throughout World War I and made 45 more inventions.
Edison, I. Dünya Savaşı boyunca ABD Donanması Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi ve 45 icat yaptı.

Edison died of complications of diabetes on October 18, 1931
Edison, 18 Ekim 1931’de şeker hastalığının komplikasyonlarından öldü.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir